Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Studijų programos akredituojamos remiantis išorinio vertinimo išvadomis (išskyrus ketinamas vykdyti studijų programas, kurios gali būti akredituojamos neatlikus išorinio vertinimo procedūros).

Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis – programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių vertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos akredituojamos vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

 

Studijų programų išorinio vertinimo planai

Studijų programų išorinio vertinimo rezultatai

Naujos studijų programos

Išregistruotos studijų programos

2016

Studijų programų 2016 metų išorinio vertinimo planas

2015

Studijų programų 2015 metų išorinio vertinimo planas

 Studijų programų 2015 metų išorinio vertinimo rezultatai Naujos studijų programos, įregistruotos 2015 m.

2014

Studijų programų 2014 metų išorinio vertinimo planas

Studijų programų 2014 metų išorinio vertinimo rezultatai Naujos studijų programos, įregistruotos 2014 m. Išregistruotos studijų programos 2014 m.

2013

Studijų programų 2013 metų išorinio vertinimo planas

Studijų programų 2013 metų išorinio vertinimo rezultatai Naujos studijų programos, įregistruotos 2013 m. Išregistruotos studijų programos 2013 m.

2012

Studijų programų 2012 metų išorinio vertinimo planas

Studijų programų 2012 metų išorinio vertinimo rezultatai

Naujos studijų programos, įregistruotos 2012 m.

2011

Studijų programų 2011 metų išorinio vertinimo planas

Studijų programų 2011 metų išorinio vertinimo rezultatai

Naujos studijų programos, įregistruotos 2011 m.

2010

Studijų programų 2010 metų išorinio vertinimo rezultatai

Naujos studijų programos, įregistruotos 2010 m.

2009

Studijų programos akredituotos 2009 metais

 

Universiteto vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, grindžiama Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis, numato veikimo būdus ir priemones, padedančias užtikrinti teikiamo aukštojo universitetinio išsilavinimo tinkamą kokybę.

Svarbi studijų kokybės sąlyga – studijų ir mokslo (meno) veiklos vienovė. Studijų ir mokslo (meno) veiklos vienovę Universitete užtikrina dėstytojų ir studentų dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje (socialinėje) plėtroje (meninėje veikloje), mokslo darbuotojų (menininkų) dalyvavimas studijų procese, mokslo žinių ir mokslinio darbo (meninės veiklos) įgūdžių perteikimas studijų programose.

Kiekvienai studijų programai numatomas savikontrolės (savianalizės) mechanizmas, užtikrinantis nuolatinį studijų kokybės palaikymą, studijų turinio, metodikos ir informacinės aplinkos atnaujinimą, dėstytojų kompetencijos ir kvalifikacijos priežiūrą, objektyvų studentų žinių bei įgūdžių vertinimą. Studijų programų savianalizė atliekama ir studijų programos atnaujinamos kas treji metai. Studijų programų savianalizę atlieka katedros vedėjo sudaryta ir fakulteto dekano patvirtinta grupė. Grupės sudėtyje turi būti bent vienas studentas. Rekomenduojama į grupės sudėtį įtraukti socialinių partnerių atstovą.

Kompleksinis atskiros studijų programos kokybės, fakulteto (studijų instituto) studijų kokybės, Universiteto studijų kokybės įsivertinimas vyksta reguliariai kas treji metai, atskirų studijų programų kokybės įsivertinimą pradedant 2011 m., fakultetų (studijų institutų) – 2012 m., Universiteto – 2013 m. Atskirų studijų programų ir Universiteto studijų kokybės įsivertinimas gali būti atliekamas kitu laiku, jei tai susiję su studijų programų išoriniu vertinimu ar Universiteto institucinės savianalizės, pateikiamos išoriniam vertinimui, reikmėmis.

Universitete veikia Studijų kokybės komisija, svarstanti aktualius studijų kokybės gerinimo klausimus ir teikianti rekomendacijas studijų organizatoriams ir dalyviams.

Nuolat Universiteto interneto tinklalapyje ir kitais būdais viešai skelbiama kiekybinė ir kokybinė informacija apie studijų programas, suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslinę ir meno veiklą, įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų bei kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie studijų kokybę ir absolventų karjeros rodiklius.

Informacija atnaujinta 2016-02-11

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150