RektoriusGerų Jums 2016 metų, gerbiama universiteto bendruomene, – sveikatos, stiprybės, kantrybės, kūrybinių aukštumų ir lengvų rūpesčių! Trumpai apžvelkime, ką nuveikėme per 2015 metus.

Klaipėdos universiteto (KU) pagrindiniai veiklos tikslai šalies ir tarptautiniu mastu yra: aktualios studijos, moksliniai tyrimai, dalyvavimas tarptautinėse programose, konkurencingumo vidaus bei tarptautinėse mokslo rinkose didinimas, inovacijų plėtra, mokslo ir verslo sąveika. Universitetas teikia prioritetą jūros, gamtos ir sveikatos mokslams, Baltijos regiono ir Mažosios Lietuvos istorijai. Universitete plėtojami socialiniai, ugdymo ir humanitariniai mokslai bei menai, skatinama mokytis visą gyvenimą.
Lietuvos universitetų mokslinių tyrimų kokybę išsamiai įvertino agentūra „Mosta“, pasitelkusi kompetentingus tarptautinius ekspertus (MOSTA, Lithuania: Research Assessment Exercise, March 2015). Vertintos šios sritys: mokslinių tyrimų kokybė, ekonominis ir socialinis poveikis, infrastruktūra, mokslinių tyrimų vadyba ir vystymosi potencialas. Ekspertai vertino pagal penkių balų sistemą: 5 – globalus lyderis, 4 – stiprus tarptautiniu mastu, 3 – stiprus nacionaliniu mastu, kai ribotas tarptautinis pripažinimas, 2 – vidutinis nacionaliniu mastu, 1 – silpnas nacionaliniu mastu. KU padaliniai ar jų dariniai taip įvertinti: Jūros mokslų ir technologijų jungtinis vertinimo vienetas JTMC, JTF, GMMF – 4; istorijos mokslai BRIAI – 4; sveikatos mokslai SvMF – 3; Humanitarinių mokslų jungtinis vertinimo vienetas HMF, MF, menotyra, PF, teologija – 2; Socialinių mokslų jungtinis vertinimo vienetas SMF, PF, TSI, MF – 1.
Minėti rezultatai suponavo atitinkamos akademinių padalinių pertvarkos poreikį. Siekiant konsoliduoti ir stiprinti jūros mokslų potencialą, sujungti GMMF, JTF ir JTC ir įsteigtas atviros prieigos centras (APC), be to, stambinamos katedros: iš 12 liko 4. Siekiant sustiprinti istorijos mokslus, prie BRIAI prijungta HMF Istorijos katedra. Menų fakultetas pertvarkytas į Menų akademiją, siekiant rentabilumo ir mažinant padalinių skaičių. Sporto katedra iš PF bus perkeliama į SvMF. Nuo 2016 m. PF ir HMF bus pertvarkyti į Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetą (HUF). Tarybos nutarimu, 2016 m. numatyta pertvarkyti ir SMF.
Žmogiškųjų išteklių, finansų ir turto valdymą auditavo bendrovė UAB „PricewaterhouseCoopers“ (PwC). Nustatytas perteklinio administracinio ir aptarnaujančio personalo, aptikta projektų valdymo sistemos trūkumų, neracionalus patalpų naudojimo atvejų (PwC ataskaita, 2015.04.13). Universiteto biudžeto deficitas 2014 m. paskutinį ketvirtį sudarė 1,672 mln. Lt, be to, dar reikia pridėti 3 mln. Lt įsiskolinimą už projekto „Jūra“ vykdymą. Administracinės struktūros pertvarka atlikta 2015 m.: sumažintas padalinių skaičius, atleista apie 60 darbuotojų. Gauta Vyriausybės asignavimų – 3 mln. Lt – padengti įsiskolinimą projekto „Jūra“ partneriams. 2015 m. sudarytas subalansuotas biudžetas, kuris įvykdytas.
Pagrindiniai infrastruktūriniai projektai – bendrabučio ir verslo inkubatoriaus statybos užbaigimas. Bendrabučio statybą finansuoja bankas, jis atliko išsamią universiteto finansų analizę ir nustatė, kad finansinė padėtis leidžia suteikti paskolą. Akademiniame miestelyje įrengta geoterminė katilinė, leidžianti pigiau šildyti patalpas, tai atitinka žaliojo akademinio miestelio viziją. Per Turto banką parduotas bendrabutis.
Siekiama gerinti KU įvaizdį: bendradarbiaujama su pagrindiniais regiono dienraščiais, dalyvaujama Studijų mugėse, organizuojamas Mokslo ir meno festivalis „Restart“, siūlantis daugiau nei šimtą renginių. KU 25-metis paminėtas LR Seime, Mokslų akademijoje, Vrublevskių bibliotekoje. Gerinami santykiai su savivaldybe, pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo kuriant miesto vystymo strategiją. Svarbesni vizitai: universitete lankėsi premjeras su delegacija, švietimo ir mokslo, ūkio ir energetikos ministrai, Švedijos karališkoji pora, Švedijos, Izraelio ir Latvijos ambasadoriai, Rusijos generalinis konsulas, trys Mokslų akademijos delegacijos.
Kiti svarbesni įvykiai: tarpuniversitetinio klasterio įsteigimas (KU, LEU, VDU, ŠU), laivo „Mintis“ įveiklinimas ir jo dalyvavimas lėktuvo AN-2 iškėlimo operacijoje, įstojimas į Europos Jūrų tarybą (angl. European Marine Board), projekto „LongLife“ užbaigimas.
Artimiausi planai: užbaigti HMF ir PF sujungimą; pertvarkyti SMF; pastatyti laboratorijų korpusą pagal projektą „Jūra“; derėtis su ŠMM dėl naujo jungtinio fakulteto pastato statybos; perteklinio nekilojamo turto investavimas ir pardavimas; ieškoti lėšų dabartinio Pedagogikos fakulteto patalpoms renovuoti, planuojant pamažu į šį pastatą perkelti dabartinius HMF ir SMF; HMF patalpas pritaikyti SvMF reikmėms; įkurti ir vystyti SGD kompetencijos centrą.
Pažymėtina, kad universitetai steigiami ten (tada), kur (kada) yra pakankamos mokslinių tyrimų apimtys ir kompetencija*. Taigi mokslinė veikla yra kiekvieno akademinės bendruomenės nario, įskaitant ir vadovus, priedermė. Rektorius 2015 m. užbaigė Europos Komisijos (EK) projektą „Silicon Films on Metals for Energy Applications“ ir atliko EK projektų ekspertizes. Be to, gauti inovacijų patentai: China patent No ZL201180030064.0 22 (2015), Japan patent No 5689530 (2015). Publikuoti mokslo straipsniai su KU prieskyra:
1. K. Leinartas, E. Juzeliūnas, L. Staišiūnas, A. Grigucevičienė, P. Miečinskas, J. Vaičiūnienė, V. Jasulaitienė, R. Kondrotas, R. Juškėnas. (2016). Mg-Nb alloy films: structure and stability in a balanced salt solution. Journal of Alloys and Compounds, 661, p. 322–330.
2. E. Juzeliūnas, P. R. Coxon, D. J. Fray, P. Kalinauskas, I. Valsiūnas, P. Miečinskas. (2015). Photoelectrochemical activity of macroporous silicon formed in molten calcium chloride. Chemija [Atiduota spaudai].
3. E. Juzeliūnas, P. R. Coxon, D. J. Fray, K. Leinartas, P. Miečinskas. (2015). Silicon electrochemistry for energy applications. Proceedings of the 4th International Conference on Energy Systems, Environment, Entrepreneurship and Innovation (ICESEEI’15). Ed. N. M. Mastorakis, O. Corbi, I. Corbi. Dubai, United Arab Emirates, p. 60–63.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose su KU prieskyra:
1. E. Juzeliūnas, P. Coxon, D. J. Fray. Silicon electrochemistry – new approaches for energy applications. Minerals and Metals Production: from Mine to Market. In honour of Professor Derek Fray. Cambridge, 2015 (Oral).
2. E. Juzeliūnas, P. Coxon, D. J. Fray. Silicon electrochemistry in molten salts for enhanced light harvesting. 14th International Union of Materials Research Societies – International Conference on Advanced Materials. Jeju, Korea, 2015 (Oral).
3. E. Juzeliūnas, Silicon electrochemistry for energy applications. 4th International Conference on Energy Systems, Environment, Entrepreneurship and Innovation (ICESEEI’15). Dubai, United Arab Emirates, 2015 (Invited).


*“Robbins Report: universities should have four main objectives essential to any properly balanced system: (…) to maintain research in balance with teaching, since teaching should not be separated from the advancement of learning and the search for truth“.
(Robert Anderson The ‘Idea of a University’ today. History & Policy. United Kingdom: History & Policy. Retrieved 9 December 2010.

Informacija atnaujinta 2015-12-30

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150